لیفت ران جهت برداشتن چربی اضافی و رفع افتادگی ران انجام میشود.